Denne hjemmesider er ikke længere understøttet i Internet Explorer.
Venligst åben siden i Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari.

Lejebestemmelser

Dansk Bilferie A/S (herefter Dansk Bilferie) formidler ferier på vegne af Camping Vision AG på følgende betingelser:
 
1. Generelt om lejeaftalen
Dansk Bilferie er som udlejer af de på www.danskbilferie.dk nævnte lejeobjekter kun ansvarlig for fejl og mangler, der direkte kan henføres til bureauet. Alle ændringer af aftaler mellem lejer (kunde) og udlejer (Dansk Bilferie) skal være skriftlige for at opnå gyldighed.
 
2. Rejsegarantifonden / Pakkerejse

Dansk Bilferie er medlem af Rejsegarantifonden med nr. 1495. Der gøres opmærksom på, at dækning i Rejsegarantifonden kun gælder pakkerejser. En pakkerejse skal være bestilt, mens rejser ikke frarådes af Udenrigsministeriet (UM) og betingelserne i henhold til pakkerejseloven kan kun gøres gældende hvis dette opfyldes. 

En pakkerejse er et rejsearrangement, der består af indkvartering (fx. hytte, lejlighed, mobilhome) og mindst en af følgende 2 elementer:
 
 • Transport
 • Anden turistmæssig ydelse (der ikke er knyttet til transport eller indkvartering)

Tilkøb af anden turistmæssig ydelse eller transport skal være tilkøbt og betalt senest 24 timer fra modtagelse af bookingbekræftelse / faktura for at opnå dækning under pakkerejseloven.  

Tilkøb skal desuden udgøre en naturlig og forholdsmæssig andel i forhold til antal personer på rejsen.

Se UMs rejsevejledninger her:  

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/


3. Lejemålets pris / betaling
Alle priser vist på hjemmesiden er i danske kroner DKK og inkl. moms. Der kan fremgå lokal valuta, som f.eks. Euro, hvis der er tale om ekstra tillæg, der opkræves på feriestedet.

Lejeaftalen bekræftes ved kundens indbetaling af 1. rate eller ved indbetaling af det fulde lejebeløb og herefter er lejers reservation bindende. 1. rate udgør 25% af rejsens pris, som betales senest 3 dage efter bestilling eller på den dato, som fremgår af fakturaen. Ved tidlig bestilling betales et depositum på 500 kr., som er en del af de 25%. De 500 kr. betragtes ikke som 1. rate. Restbeløbet/2. rate betales senest 8 uger før ankomst eller på den dato, som fremgår af fakturaen. Bestilles boligen mindre end 8 uger før ankomst, betales det fulde beløb med det samme.

Dansk Bilferie har ret til uden varsel at annullere aftalen, hvis restbeløb ikke indbetales rettidigt. Den indbetalte 1. rate/25 % af rejsens pris er i så fald tabt, og refunderes ikke. Til prisen tillægges et obligatorisk gebyr, dækkende udvidet lovpligtig ansvarsforsikring og ekspeditionsgebyr på 4% af lejemålets pris for sommerferier, dog min. 250 kr. og maks. 350 kr. Ved bestilling af 2 eller flere lejemål skal gebyret betales pr. faktura.

Børne- og 3. personrabatter gælder kun ved 2 eller flere fuldt betalende voksne pr. værelse/enhed.

Følgende betalingsmuligheder accepteres på hjemmesiden: Visa, Mastercard, Dankort og Mobilepay. Ved betaling med kort, vil betalingen blive reserveret på dit kort direkte efter betaling. Den egentlige hævning sker så snart faktura er sendt, og der er sikkerhed for ledigheden af din bolig. Dette kan ske på dagen eller så snart din bestilling er behandlet. Log ind på "Kundelogin" for at se din bestilling og betale for din ferie. Det er gratis at betale med betalingskort, dog ikke firmakort og udenlandske kort. Bemærk, at vi ikke tager imod kontanter.
 
4. Prisændring
Dansk Bilferie er berettiget til at hæve lejen forholdsmæssigt, hvis der sker prisstigninger som følge af nye skatter, afgifter eller ved valutakursændringer. Dette forhold giver ikke lejeren ret til at annullere lejemålet.

Sænkes prisen på et produkt efter din indbetaling af 1. rate / 25% af rejsens pris, kan differencen ikke refunderes.
 

5. Rejse- og afbestillingsforsikring

Dansk Bilferie anbefaler at tilkøbe vores rejse- og afbestillingsforsikring, som vi tilbyder i samarbejde med Campez Couvert. Forsikringen kan tilvælges under bookingprocessen. 

 
6. Tilkøb
Priser og betingelser for bestilte tilkøb såsom aircondition, sengelinned, håndklæder, slutrengøring, barneseng m.m. skal fremgå af fakturaen og voucheren for at kunne gøres gældende. På faktura / voucher fremgår det om tilkøb betales hjemmefra eller lokalt på feriestedet.
 
7. Gavekort/tilgodebevis
Gavekort og tilgodebeviser udstedes af Dansk Bilferie på vegne af udlejer, og kan benyttes til køb af rejser og ferieboliger på www.danskbilferie.dk

Gavekort og tilgodebeviser er gældende i 3 år fra udstedelsesdatoen, og kan ikke ombyttes til kontanter.
 
8. Ændringer / fortrydelse

Ændring af den foretagne bestilling, kan foretages mod et gebyr på kr. 300. Såfremt der i forbindelse med ændringen er ekstra omkostninger til feriestedet/leverandøren skal denne omkostning betales af lejer. Lejeren har ret til afbestilling af lejeobjektet indtil 8 uger før lejeperiodens start. Ved en sådan afbestilling tilbagebetales 1. betaling ikke – udgørende 25% af den samlede lejepris. Ved afbestilling senere end 8 uger før lejeperiodens start er det samlede lejebeløb tabt - det vil sige restbeløbet skal under alle omstændigheder indbetales.

Ændringer, der ønskes foretaget efter ankomst til destinationen, skal ske ved henvendelse til repræsentanterne på pladsen, personalet i receptionen eller til ejeren af ferieboligen. Ved en ændring forstås bl.a. tilføjelse af ekstra rejsedeltagere, ekstra dage eller f.eks. anden boligtype inden for samme leverandør i samme prisniveau. Ombooking til næste år eller anden sæson, anses ikke for en ændring, men en fortrydelse.

Vi kan ikke garantere at en ændring er mulig og ændringen bekræftes først ved fremsendelse af ny faktura / bookingbekræftelse. Er der ekstra omkostninger udover de 300 kr., vil det fremgå af bookingbekræftelsen.

 
9. Lejers ansvar

Lejer er forpligtet til at kontrollere den fremsendte faktura/voucher, og det er således lejers ansvar at alle oplysninger, datoer m.v. er korrekte, og i overensstemmelse med det bestilte.

Lejer er forpligtet til at behandle lejeobjektet, med alt hvad dertil hører, omhyggeligt og på behørig vis, idet lejer hæfter for alle skader, som lejer eller lejers medrejsende har forårsaget. Ved lejemålets begyndelse udleveres nøgler mod evt. betaling af depositum. Depositum betales normalt i det pågældende lands valuta og modsvarer normalt ca. 1.000 kr. (I tilfælde hvor depositum er større end det her nævnte, vil det fremgå af fakturaen). Det deponerede beløb tilbagebetales ved lejeperiodens ophør – enkelte steder tilbagebetales depositum ved hjemkomst på egen bankkonto direkte fra feriestedet – hvis lejeobjektet, med alt hvad dertil hører, afleveres i behørig stand. Lejerens hæftelse for skader bevares, selvom de beløbsmæssigt overstiger det indbetalte depositum. 

Afhentning af nøgle skal ske i det på voucheren angivne tidsrum, lejer er forpligtet til at rette henvendelse til det pågældende sted, hvis ankomst ikke er muligt i det angivne tidsrum. Henvendelse skal ske i det anførte tidsrum.
 
10. Udlejers ansvar

Udlejers erstatningsansvar omfatter kun direkte økonomisk skade. For indirekte skade (følgeskade) eller skade af ikke økonomisk art, kan udlejer ikke drages til ansvar. Udlejer er ikke ansvarlig for glemte eller bortkomne vouchers og billetter. Udlejer forbeholder sig ret til, i tilfælde af kontraktbrud fra lejeobjektets ejers side, ekspeditionsfejl eller lignende enten at tilbagebetale den erlagte leje eller erstatte et lejet lejeobjekt med et andet. Skulle sidstnævnte være billigere end det oprindelige, vil prisdifferencen blive tilbagebetalt.

Udlejer påtager sig intet ansvar for ændringer i forhold, der ikke vedrører selve ferieboligen (f.eks. ændringer i fiskerettigheder, badeforhold, forhøjelse eller indførelse af lokale skatter, lukning eller dårlig forbindelse på lokale WI-FI anlæg, lukning af butikker og restauranter og lign.), ligesom udlejer ikke påtager sig ansvar for forringelse af lejerens ferieophold, når det skyldes vejrforhold samt lokale forordninger såsom badeforbud, kortere perioder med nedlukning af pool, grill-forbud og lignende.

Udlejer tager forbehold for tastefejl på hjemmesiden og fejlinformation fra samarbejdspartner.

Udlejer er kun ansvarlig for det bestilte og som fremgår af lejers faktura/bookingbekræftelse og voucher. Regler herfor fremgår af lejebestemmelserne, som er fremsendt sammen med bookingen. Har lejer aftalt særlige vilkår eller fået bekræftet et særligt ønske, er dette kun gældende hvis og når det fremgår skriftligt af lejers faktura/bookingbekræftelse og voucher. Lejer er ansvarlig for at få fremsendt en ny bookingbekræftelse, hvoraf det fremgår.

 
11. Force Majeure

Lejeren frigøres ikke for betaling af lejen, såfremt lejer pga. personlige forhold eller force majeure (krig, strejke, naturkatastrofe, epidemier/pandemier og lignende) bliver forhindret i at udøve, den af ham ifølge lejekontrakten tilkommende brugsret.

Dansk Bilferie kan med øjeblikkelig virkning ophæve lejeaftalen, hvis lejeboligen ikke bliver stillet til disposition som følge af force majeure (krig, strejke, naturkatastrofe, epidemier/pandemier og lignende).

 
12. Reklamation
Mangler og reklamation håndteres af Dansk Bilferie på vegne af Camping Vision AG. Eventuelle reklamationer over lejeboligen skal altid forelægges udlejers repræsentant på feriestedet straks ved overtagelse af lejemålet, og senest 24 timer efter ankomst. Utilfredsstillende rengøring er et forhold mellem lejer og repræsentanten for feriestedet/objektet og skal meldes på ankomstdagen. Lejeren skal give repræsentanten en rimelig tidsfrist til at rette eller udbedre eventuelle fejl. Kan problemet ikke løses med personalet på feriestedet, er det meget vigtigt, at lejer straks kontakter Dansk Bilferie, som vil forsøge at afhjælpe problemet i samarbejde med personalet på feriestedet. Reklamationer og mangelindsigelser, som ikke kan afhjælpes på stedet, og som ønskes behandlet af Dansk Bilferie på vegne af udlejer, skal være Dansk Bilferie i hænde senest 7 dage efter hjemkomst. Rejser lejeren fra lejeobjektet uden forinden at have underrettet Dansk Bilferie og uden at have givet sidstnævnte en rimelig frist til at rette en eventuel fejl eller skade, kan udlejer ikke pålægges nogen tilbagebetalingspligt. Hvis lejer ikke har underrettet Dansk Bilferie om mangler og indsigelser under opholdet, har Dansk Bilferie ikke mulighed for at behandle disse.
 
13. Prisgaranti
Udlejer giver prisgaranti på alle produkter på danskbilferie.dk. Prisgarantien betyder, at såfremt du finder præcis samme produkt (dvs. bolig samt relaterede og obligatoriske ekstraudgifter såsom skatter, ekspeditionsgebyrer, slutrengøring m.m.) billigere, får du boligen til den fundne pris. Følgende betingelser skal være opfyldt: 1) Boligen skal være ledig og kan lejes under samme betingelser hos en anden dansk rejsearrangør 2) Dokumentation skal være os i hænde senest 7 dage efter bestilling af boligen. 3) Dokumentation skal altid foreligge 30 dage før første lejedag. Prisgarantien dækker udelukkende leje af boligen. Tilkøb er ikke dækket af garantien. Prissammenligningen skal ske i forhold til normalprisen, dvs. prisgarantien kan ikke gøres gældende for specielle tilbud, begrænset antal eller kampagnepriser.
 
14. Udveksling af kontaktoplysninger med Dansk Bilferies samarbejdspartnere - persondata

For at kunne administrere din bestilling og give dig den bedste service, videregiver Dansk Bilferie relevante personoplysninger som mobilnummer, mailadresse, fødselsdatoer eller anden relevant information, til samarbejdspartnere, hvor dette har relevans. Der er tale om samarbejdspartnere, hvor Dansk Bilferie har en databehandleraftale. Du vil udelukkende blive kontaktet af Dansk Bilferies samarbejdspartnere angående dit ophold. I forbindelse med, at vi videregiver jeres relevante kontaktoplysning, vil I kunne modtage direkte information fra Dansk Bilferies samarbejdspartner om for eksempel ankomstinformation, tid og sted og evt. koder til døre og nøgleboks. Anden relevant information kan være ved eventuelle aflysninger og forsinkelser af transport, som færgeoverfarter.

I tilfælde af et eventuelt mellemværende mellem Dansk Bilferies samarbejdspartner og lejer, vil Dansk Bilferie være berettiget til at videregive lejers relevante kontaktoplysninger.

Kontaktoplysninger, der er videregivet til samarbejdspartnere, vil ikke blive brugt til markedsføring, og vil blive slettet efter afholdelse af den aktuelle rejse.

15. Lovvalg og værneting

Ethvert søgsmål mod CampingVision AG (teknisk arrangør / udlejer) afgøres efter schweizisk ret, og anlægges ved schweizisk domstol eller voldgift. Værneting er retten i Geneve, Schweiz.
 
16. Kontrakten er indgået med, og teknisk arrangør / udlejer er:

Camping Vision AG
Rue du Bachet 14,
CH-1212 Grand-Lancy, Geneve,
 Handelsregister: CH 660-2192012-7
 
 Lejekontrakten indgås således direkte mellem lejer og udlejer på ovenstående betingelser.
 
 Der tages forbehold for trykfejl.

 Lejebestemmelser 12. juli 2024